Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují podrobné informace o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky nuuvý.de, nuuvý.pl, nuuvý.com, nuuvý.cz, nuuvý.ee a nuuvý.lt. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Při zpracování vašich údajů přísně dodržujeme právní předpisy, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), a klademe velký důraz na to, aby vaše návštěva našich webových stránek byla naprosto bezpečná.

Odpovědný orgán

Správcem údajů odpovědným za shromažďování a zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je

 

Název: buero digitale GmbH

Ulice, číslo domu: Albert-Einstein-Str. 47

PSČ, město: 02977 Hoyerswerda

Země: Německo

E-mail: info@nuuvy.com

 

 

Přístupová data (soubory protokolu serveru)

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky shromažďujeme a ukládáme přístupové údaje do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o

typ a verze prohlížeče vašeho počítače

Datum a čas požadavku na server

IP adresa, kterou váš počítač aktuálně používá (případně v anonymizované podobě)

Zpravidla není možné a ani není naším záměrem vás osobně identifikovat. Zpracování těchto údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

 

cookies

Soubory cookie používáme k zatraktivnění návštěvy našich webových stránek a k umožnění používání určitých funkcí. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítačového systému.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které jste si vyžádali, jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Na ukládání souborů cookie máme oprávněný zájem za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování našich služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovány samostatně.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. relační soubory cookie. Ty se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Matomo

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo. Pomocí služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly které stránky navštíveny a z jakého regionu. Zaznamenáváme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použitý prohlížeč a operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.). Tento analytický nástroj je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Anonymizace IP Pro analýzu s Matomo používáme anonymizaci IP. To znamená, že vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, takže ji již nelze jednoznačně přiřadit k vaší osobě. Hosting Službu Matomo hostujeme výhradně na vlastních serverech, takže veškeré údaje o analýze zůstávají u nás a nejsou předávány dále.

Zpravodaj

Pokud jste s tím výslovně souhlasili, budeme vám pravidelně zasílat náš newsletter na vaši e-mailovou adresu. Chcete-li dostávat náš newsletter, musíte nám poskytnout svou e-mailovou adresu a následně ji ověřit. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou dobrovolné. Tyto údaje slouží výhradně k zasílání newsletteru.

Údaje poskytnuté při registraci k odběru newsletteru budou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Chcete-li souhlas odvolat, stačí nám zaslat neformální e-mail nebo se odhlásit z odběru prostřednictvím odkazu "Odhlásit" v newsletteru. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje zadané pro nastavení předplatného budou v případě zrušení smazány. Pokud nám byly tyto údaje předány pro jiné účely a jinde, zůstanou u nás.

 

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou předané údaje, včetně vašich kontaktních údajů, uloženy za účelem zpracování vašeho dotazu nebo pro případné další dotazy. Tyto údaje nebudou předány bez vašeho souhlasu.

Údaje zadané v kontaktním formuláři budou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K odvolání souhlasu postačí neformální oznámení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud již nebude potřeba údaje ukládat. Povinná zákonná ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

 

Uživatelský účet

Když si založíte uživatelský účet, souhlasíte s ukládáním svých osobních údajů, jako je jméno, adresa a e-mailová adresa, a údajů o používání (uživatelské jméno, heslo). To vám umožní přihlásit se pomocí vaší e-mailové adresy a osobního hesla.

 

Použití a zpřístupnění údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete např. e-mailem (např. vaše jméno a adresu nebo e-mailovou adresu), nebudeme prodávat ani jinak uvádět na trh třetím stranám. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely korespondence s vámi a pouze pro účely, pro které jste nám údaje poskytli. Za účelem zpracování plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci, která je platbou pověřena.

Údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě našich webových stránek, jsou používány pouze pro výše uvedené účely. Tyto údaje nebudou použity k žádnému jinému účelu.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám, pokud nám to neukládá zákon nebo pokud jste nám k tomu nedali předchozí souhlas.

Vezměte prosím na vědomí, že ve fázi rozjezdu společnosti nuuvý GmbH jedná jménem společnosti nuuvý společnost buero digitale GmbH, a proto jsou veškeré osobní údaje shromažďovány jménem společnosti buero digitale GmbH. Toto opatření je dočasné a vyžaduje následné předání údajů společnosti nuuvý GmbH (po založení společnosti).

Šifrování SSL a TLS

Naše webové stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například dotazů, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Doba uložení

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou uchovávány pouze do doby, než bude splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud je třeba dodržet lhůty pro uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva, může být doba uchovávání některých údajů až 10 let.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte v souladu se zákonnými ustanoveními následující práva vůči správci, pokud jde o osobní údaje, které se vás týkají:

2.1 Právo na zrušení

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR právo svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Uchovávání údajů pro účely fakturace a účetnictví zůstává odvoláním souhlasu nedotčeno.

2.2 Právo na informace

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Pokud k takovému zpracování dochází, máte právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým vaše údaje byly nebo budou zpřístupněny, o plánované době uložení nebo kritériích pro určení doby uložení, o existenci práva na přenositelnost údajů a o právu vznést námitku proti zpracování. kritéria pro stanovení doby uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na vás, jakož i vaše právo být informován o zárukách podle čl. 46 GDPR, pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí.

2.3 Právo na opravu

V souladu s čl. 16 GDPR máte právo kdykoli požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a/nebo doplnění neúplných údajů.

2.4 Právo na výmaz

V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, pokud je dán jeden z následujících důvodů

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

b) odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

c) Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

e) Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléháme.

f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

Toto právo však neexistuje, pokud je zpracování nezbytné.

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informací;

b) pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo subjektu údajů znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení cílů tohoto zpracování, nebo

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat v souladu s výše uvedeným, přijmeme vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, abychom informovali správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na vaše osobní údaje nebo kopií či replik těchto osobních údajů.

 

2.5 Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování (zablokování) svých osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech

a) Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, zpravidla potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

b) Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

c) Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.

d) Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

 

2.6 Právo na informace

Pokud jste vůči nám uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme povinni informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. V souladu s čl. 19 GDPR máte právo být o těchto příjemcích na požádání informováni.

 

2.7 Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V souladu s čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

To neplatí, pokud rozhodnutí

a) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi

b) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo

c) s vaším výslovným souhlasem.

 

Rozhodnutí v případech uvedených v písmenech a) až c) však nesmějí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 GDPR, ledaže se použije čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a jsou zavedena vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v písmenech a) a c) zavedeme vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, přinejmenším právo na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření vašeho stanoviska a na napadení rozhodnutí.

2.8 Právo na přenositelnost údajů

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a je prováděno pomocí automatizovaných postupů, máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jiné odpovědné osobě nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné, v souladu s čl. 20 GDPR.

 

2.9 Právo vznést námitku

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na vyváženosti zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení. Příslušný právní základ, na němž je zpracování založeno, naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše dotčené osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (námitka podle čl. 21 odst. 1 GDPR)

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za účelem takového marketingu; to platí i pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje následně pro účely přímého marketingu dále používány (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR). Máte možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - bez ohledu na směrnici 2002/58/ES - prostřednictvím automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

 

2.10 Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu podle čl. 77 GDPR. 

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

 

Dozorovým úřadem, který je za nás odpovědný, je Saský inspektor 

 

ochrany údajů P.O. Box 11 01 32 

01330 Drážďany

 

Devrientstraße 5

01067 Drážďany 

 

Telefon: 03 51 / 85471-101 

 

E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 

 

Internet: https://www.saechsdsb.de/ 

Platnost a změna těchto zásad ochrany osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24. dubna 2024. Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Může to být nezbytné například pro dosažení souladu s novými právními předpisy nebo pro zohlednění změn na našich webových stránkách nebo nových služeb na našich webových stránkách. Platí verze dostupná v době vaší návštěvy. Pokud dojde ke změně těchto zásad ochrany osobních údajů, máme v úmyslu zveřejnit změny našich zásad ochrany osobních údajů na této stránce, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je zpracováváme a za jakých okolností mohou být zveřejněny.

nuuvy.com nuuvy.cz nuuvy.de nuuvy.ee nuuvy.lt nuuvy.pl nuuvy.ua